Förskola

BARNETS BÄSTA I FOKUS

Omsorg, utveckling och lärande

På Hanna förskola har vi barnens bästa i fokus och är måna om att varje barn ska bli sett, lyssnat till och få sina behov tillgodosedda. Vårt uppdrag kan liknas vid en trebent pall där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Alla tre ben är lika viktiga och beroende av varandra för att barnen ska få en utbildning som lägger grunden för deras framtid. Vi utgår från att god omsorg skapar trygghet och därmed goda förutsättningar för utveckling och lärande.

Våra avdelningar

Hanna förskola har fyra avdelningar vars namn är dyrbara ädelstenar för att spegla vår syn på barnen: Rubinen och Safiren för våra yngsta barn samt Diamanten och Smaragden för våra äldre barn. Varje avdelning är unik i sin utformning och lärmiljöerna varierar efter barnens intressen och ålder.

Barns delaktighet och inflytande

För oss är barnet och barnets intressen i fokus och en viktig inkörsport till lärande. Vi arbetar projektinriktat på alla avdelningar där även leken, skapandet och utforskandet får stort utrymme. Målet är att barnen ska vara delaktiga i både planering, utförande och utvärdering av verksamheten och uppleva inflytande över sin dag på förskolan.

Personal
Rektor för förskolan är sedan 2018 Anna Carlqvist. På förskolan arbetar runt 18 engagerade pedagoger med att ge barnen ett tryggt bemötande, god omsorg och en stabil grund för utveckling och lärande. Vi har övervägande legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare i våra arbetslag vilket innebär hög kompetens och mycket god insikt i förskolans uppdrag. På Hannaskolans förskola har pedagogerna ett stort hjärta för barnen och den omsorg de behöver och brinner för deras utveckling och lärande!

Profil och värdegrund
Hanna förskola har en kristen profil som bla. kommer till uttryck i olika samlingar där vi lyssnar till berättelser från Bibeln, ber tackbön innan måltid eller olika sånger. Allt deltagande i de konfessionella inslagen är frivilligt. Vår värdegrund beskrivs i inledningen av förskolans läroplan Lpfö 18 där alla människors lika värde betonas. Vårt bemötande bygger på den gyllene regeln som säger att “Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig”.

Samverkan
Vi ser barnens vårdnadshavare som förskolans viktigaste samarbetspartners. Vi uppmuntrar därför alla föräldrar att vara delaktiga i vår verksamhet genom bla utvärdering och olika aktiviteter som vi bjuder in till. För att möjliggöra föräldrarnas insyn i barnens vardag och utveckling använder vi oss av Förskoleappen som dokumentations- och informationskanal. Vi bjuder även in till föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet med vårdnadshavare i samband med lämning och hämtning.

Urvalskriterier för antagning

Hanna förskola tillämpar kommunens urvalskriterier för antagning. Dessa avser syskonförtur, tid i kö samt ålder om två barn ställt sig i kö samtidigt. Du kan tidigast ansöka om plats när barnet är 4 månader. Hanna förskola har högt söktryck vilket innebär att många barn står i kö till vår verksamhet. Vi har ett begränsat antal platser och kan därför tyvärr inte erbjuda plats till alla som står i kö.
Huvudmannen har beslutat att använda sig av den tillfälliga förordningen om särskild kvot i fristående skolor. Förordningen innebär att en huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola får avsätta ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever (särskild kvot) som ges företräde framför övriga sökande. I den särskilda kvoten får bara elever som har varit bosatta i Sverige kortare tid än två år före starten av det aktuella läsåret ingå. Förordningen trädde i kraft den 11 april 2022 och gäller till och med den 30 juni 2023.

Rubinen

Du kan nå rubinen på telefon:
070-109 53 07

Safiren

Du kan nå safiren på telefon:
070-109 53 13

Diamanten

Du kan nå diamanten på telefon:
070-109 53 08

Smaragden

Du kan nå smaragden på telefon:
070-109 53 09