GOD MILJÖ FÖR LÄRANDE OCH UTVECKLING

engagerade pedagoger i samspel med eleverna

På Hannaskolan arbetar erfarna och engagerade pedagoger som skapar en trygg inlärningsmiljö. Vi ser att en god relation mellan lärare och elever ger bra förutsättningar för lärande och vi arbetar för att både gruppen och individen ska trivas med och lita på de vuxna de möter.

Varierad undervisning
Att väcka nyfikenhet och lust att lära är en stor utmaning för skolan idag. Att hitta arbetssätt som är både stimulerande och ger gedigna kunskaper är något som är en stark drivkraft för oss. Vi planerar vår undervisning med elevers olika förutsättningar som grund och vi strävar efter att hitta de bästa sätten att lära för varje elevgrupp. Vi vet att elever har olika ingångar till lärande, därför är det viktigt för oss att skoldagen innehåller varierade undervisningsformer såsom bra digitala läromedel, uppdaterade skolböcker, mycket läsning, kreativitet och utrymme för både individuella anpassningar och att lära tillsammans. På Hannaskolan får eleverna utrymme att träna och försöka många gånger för att utvecklas. Genom att testa, experimentera och ifrågasätta väcks nyfikenhet och inspiration. Vi vill att alla våra barn och ungdomar ska få chansen att utveckla många intressen och en hög tilltro till sin egen förmåga. Eleverna får möjlighet att lära sig och visa sina kunskaper på många olika sätt – det blir lättare och roligare då!

Hjälp och stöd
Elevers rätt till stöd är grundläggande för att alla elever ska kunna nå målen. På Hannaskolan arbetar skolledning och elevhälsoteam nära eleverna och lärarna. När eleverna stöter på svårigheter och utmaningar sluter vi upp, tillsammans med föräldrar och elev, för att anpassa undervisningen och ge det extra stöd som behövs. Vi ger oss inte, och kämpar hårt för att alla ska lyckas i sitt lärande.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Undervisningen ska, enligt läroplan och skollag, vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär bland annat att vi hela tiden väger vår undervisning mot vad aktuell forskning kommit fram till. Ibland får vi också möjlighet att bidra till forskningen genom ULF-projekt. ULF är en nationell verksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen. Verksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Under de senaste läsåren har Hannaskolan deltagit i tre olika projekt:

Elevers matematiska begreppsförmåga och förmåga att föra matematiska resonemang
Framgångsrik matematikundervisning
Förundrans roll för elevers meningsskapande om evolutionära processer