Samverkan

Våra råd och möten

Skolråd

I skolrådet ingår rektor, arbetslagsledare, föräldrarepresentanter från samtliga årskurser och elevrepresentanter från år 4-9. Skolrådet diskuterar frågor som rör undervisning, trivsel och miljö. Skolrådet samlas 2-3 gånger om året.

 

Elevråd

I elevrådet ingår representanter från år 7-9 och 4-6. De träffas 1 gång/månad tillsammans med arbetslagsledare och diskuterar frågor från klassråden.

 

Stormöte

En gång i månaden träffas klasserna 1-3 tillsammans med rektor och mentorer, för att diskutera frågor som kommit upp på de olika klassråden.

 

Klassråd

Klasserna har klassråd minst varannan vecka. Då samtalar klassen om frågor som rör undervisningen, miljön och relationer. Eleverna får erfarenheter av demokratiska arbetssätt och mötesformer. Klassen bestämmer gemensamt vilka frågor som tas vidare till Storsamlingar eller Elevråd.

 

Föräldraråd

Föräldrarepresentanter från alla avdelningar på förskolan träffas en gång/termin.